MUNKEBO SKOLE

 

 

Billedet på sidehoved

BESKRIVELSE AF RESSOURCECENTERET PÅ MUNKEBO SKOLE

 

HVAD ER RESSOURCECENTERET?

Munkebo Skoles Ressourcecenter er en af skolens interne samarbejdspartnere og står for et fagligt og pædagogisk bidrag til undervisningen i klasserne i form af kurser og faglige løft. Ressourcecenteret er et fagligt team, bestående af faglærere, matematik- og læsevejledere og testlærere.

 

På Munkebo Skole arbejdes der med tidlig og forebyggende indsats. Ressourcecenteret arbejder derfor med udgangspunkt i Kerteminde Kommunes testanvisninger, hen mod tidlig opsporing af elever i faglige udfordringer. Elever, der i disse test viser tegn på at være i faglige udfordringer, kan i samarbejde med forældre og klasseteam tilbydes kurser i Ressourcecenteret.

 

I Ressourcecenteret vægter vi samarbejde med forældrene højt, idet vi ved, at det tætte samarbejde, arbejdet i skolen og opbakningen hjemmefra giver den bedste mulighed for faglig og personlig udvikling for eleverne.

 

Ressourcecenteret tilbyder kurser i engelsk, matematik og dansk herunder læse- stavekurser og kurser for elever i dyslektiske vanskeligheder. Kurserne tilbydes som korte intensive forløb, som oftest på små hold, og søges som udgangspunkt planlagt, således at de indgår som en del af årgangens øvrige undervisning. Kurserne tilrettelægges med udgangspunkt i elevens niveau. I Ressourcecenteret er der fokus på elevernes ressourcer og potentiale med henblik på at støtte eleverne i deres faglige udvikling, samt styrke elevernes selvværd, selvtillid og tro på egne evner.

 

INDSATS I INDSKOLINGEN:

I indskolingen afholdes ”Læseløft” kurser og ”Bogstav/lyd” kurser på 0. – 2. årgang.

Kurserne er intensive kurser. Der arbejdes med læsetræning, læsestrategier og med træning af bogstaver og bogstavets lyd. At kunne bruge bogstavets lyd, er vigtigt for at blive en god og sikker læser.

 

I slutningen af 2. klasse screenes alle elever ift. dyslektiske vanskeligheder. Med udgangspunkt i denne test følges der op med individuelle test af elever, der er i risiko for at have vanskeligheder.

 

INDSATS DYSLEKTISKE ELEVER:

For elever i dyslektiske vanskeligheder tilbydes på Munkebo Skole VAKS læsekursus i 3., 4. og 5. klasse. Kurset er et særlig tilrettelagt forløb, hvor der udover intensiv læsetræning bl.a. arbejdes med materialer udviklet til undervisning af elever med dysleksi.

 

I 6. klasse tilbydes elever i dyslektiske vanskeligheder stavekursus og læsekursus. Der arbejdes med stavetrappen, grammatiktræning, læsestrategier og brug af IT-værktøjer: Cd-ord eller IntoWords.

 

I udskolingen arbejdes med fortrolighed omkring brug af CD-ord og IntoWords, dette i samarbejde med elevens lærere. Derudover tilbydes lektiehjælp og hjælp til arbejde med skriftlige opgaver.

I 7. og 8. klasse tilbydes ligeledes grammatikkurser, da CD-ord og IntoWords ikke kan stå alene, når man skriver på dansk. Fokus er at støtte den unge i det daglige arbejde og i at blive selvhjulpen i forhold til de udfordringer de er i omkring deres læse- stavevanskeligheder.  Der er løbende samtaler om forskellige emner i forhold til  at være ordblind: Hvordan er det.., hvilke vanskeligheder møder jeg i mit daglige arbejde.., hvornår kan jeg bruge mine IT redskaber, hvornår kan jeg ikke..  ?osv. 

 

I 9. kl. tilbydes ekstra indsats ift. IT og afgangsprøverne.

 

KURSER I MATEMATIK

Kurserne i matematik tilbydes som korte intensive forløb, som oftest på små hold, og søges som udgangspunkt planlagt, således at de indgår som en del af årgangens øvrige undervisning.

 

Indskoling: Der tilbydes intensivt kursus i matematik efter indstilling og samtale med indskolingens matematiklærere. Der vil især være fokus på området ”tal og algebra” og fokusering på elevernes talforståelse, forståelse af regningsarterne og tilhørende regningsstrategier.

 

Mellemtrin - 4. årgang.: Der tilbydes intensivt kursus i matematik efter indstilling og samtale med årgangens matematiklærere.

Der vil fortsat  være fokus på området ”tal og algebra” og fokusering på elevernes talforståelse, forståelse af regningsarterne og tilhørende regningsstrategier. Ligeledes  bliver ”kommunikation” og ”ræsonnement og tankegang” som matematiske kompetencer inddraget.

 

Udskoling - 7. årgang: .: Der tilbydes intensivt kursus i matematik efter indstilling og samtale med årgangens matematiklærere.

Der vil fortsat  være fokus på området ”tal og algebra” og fokusering på elevernes talforståelse, forståelse af regningsarterne og tilhørende regningsstrategier. Ligeledes  bliver ”kommunikation” og ”ræsonnement og tankegang” som matematiske kompetencer inddraget.

Yderligere inddrages nu også problembehandlings-kompetencen.

  

9. årgang tilbydes ”eksamens-træning” frem mod den skriftlige eksamen primo maj. Kurset placeres så vidt muligt i 2. og 3. semester af skoleåret og så tæt på den skriftlige prøve som muligt.

Eleverne udvælges i samråd med årgangens matematiklærere og der arbejdes med opgaver uden hjælpemidler og opgaver med hjælpemidler.

 

KURSER I ENGELSK

I udskolingen tilbydes kurser i engelsk i 7., 8. og 9. klasse. Der arbejdes med ordforråd og udtale med udgangspunkt i de emner, der arbejdes med på elevens egen årgang. Fokus er udover ordforråd og udtale, nysgerrighed og mod til at tale engelsk.

 

I 9. klasse tilbydes derudover i foråret kursus i engelsk med henblik på arbejde omkring synopsis skrivning og eksamens træning.